Aktuality

Pozvánka na schůzi SVJ

která se bude konat dne 25. října 2017 v 18.00 hodin

v sušárně v suterénu domu čp. 648

Na schůzi budou předneseny a prodiskutovány zejména následující informace:

1 Hospodářský výsledek za rok 2016 – zůstatek, úrok na účtu SVJ, návrh na vypořádání

(1.694,20 Kč )

  1. Plán investičních akcí na příští rok

A) oprava schodiště u zadních vchodů – odložená akce, změna povrchu

B) zimní údržba vchodů a chodníků

C) další návrhy pro příští období

  1. Zpráva o platební morálce a dlužnících

  2. Upozornění na nebezpečí sankce od MČ11 za odkládání věcí u kontejnerů

  3. Blíží se konec volebního období výboru SVJ, zamyslete se nad výběrem nových kandidátů pro období 2019 – 2024

  4. Informace o webových stránkách SVJ, žádost o sdělení e-mailových kontaktních adres, aktualizace údajů o uživatelích bytových jednotek

  5. Nabídka kapacity tělocvičny a stol. tenisu

Zveme všechny k účasti. Pokud se nebudete moci schůze osobně zúčastnit, předejte své plné moci prostřednictvím přiloženého formuláře důvěryhodné osobě, která se schůze zúčastní a o níž jste přesvědčeni, že bude hájit váš názor. Nevyberete-li si osobu z vašeho okolí, můžete se obrátit na členy výboru SVJ.

Srdečně vás zveme, na vaší účasti záleží!

Výbor SVJ V Praze 28. září 2017

Podle zákona č. 89/2012 Sb se vlastník – fyzická osoba prokazuje při vstupu do hlasovací místnosti průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k jejímu zastupování. Tato plná moc bude přiložena k zápisu, který se z jednání pořizuje.

Je-li vlastníkem bytové jednotky osoba právnická, je nutný originál či ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců a není-li hlasující statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Tato plná moc bude přiložena k zápisu.

Bez výše uvedených dokladů, jejichž nutnost vyplývá ze zákona, se sice příchozí může zúčastnit schůze, avšak při hlasování nebude na něj brán zřetel.

Jelikož spoluvlastníci bytové jednotky mají dohromady pouze jeden hlas a tudíž obdrží jediný hlasovací lístek, je vhodné, aby se předem vzájemně domluvili na jednotném stanovisku.

P L N Á M O C

Zastupovaný vlastník

Já níže podepsaný zástupce bytové jednotky č. ………, v domě č.p. …………,

ulice Štichova, 149 00 Praha 4 – Háje,

zmocňuji tímto

Zástupce vlastníka

pana/paní (jméno a příjmení) ……………………………, rodné číslo …………………….,

bytem (ulice, čp., obec/město a PSČ) …………………………………………………………

k zastupování na shromáždění vlastníků, svolané na den 25. října 2017 Společenstvím vlastníků jednotek Štichova 648-650, Praha 4.

Plná moc se vztahuje k hlasování mým jménem ve všech bodech programu dle pozvánky.

Tato plná moc nezmocňuje k zatížení bytové jednotky žádným zástavním právem nebo jiným věcným břemenem.

V Praze dne ………………..

Zastupovaný vlastník

Jméno a příjmení zmocnitele………………………………………………..

bytem (ulice, čp., obec/město a PSČ)……………………………………….………..…………

rodné číslo ……………..… podpis zmocnitele: ………………………

Zmocněný plnou moc přijímá.

Zástupce vlastníka

V Praze dne ………………… podpis zmocněného: ……………………..